§ 1  Postanowienia Ogólne - Słowniczek

1. Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem https://vincinatura.pl, (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest Renata Jarkiewicz - przedsiębiorca prowadzący firmę pod nazwą „VINCI - Zdrowie z Natury Renata Jarkiewicz” z siedzibą Wersele 19, 16-427 Przerośl, NIP: 9511662592, REGON: 384307301 (zwana dalej Sprzedawcą).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów.

3. Regulamin określa:

a) rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) sposób ochrony danych osobowych,

e) zasady obsługi Użytkownika,

f) tryb postępowania reklamacyjnego,

g) zasady zmiany Regulaminu.

4. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają Ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r.) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny, do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny.

5. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

7. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie https://vincinatura.pl pozwala na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian.

11. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową.

12. Cena widoczna po przejściu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych.

13. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze.

14. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://vincinatura.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

§ 2 Zamówienie 

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien: 

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli jest taka opcja cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary, 

b) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód”, 

c) wybrać sposób płatności oraz dostawy,

d) w zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi, 

e) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia,

f) z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. 

2. Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. 

3. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy. 

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. 

5. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy. 

6. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. 

7. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty biuro@vincinatura.pl

8. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia, potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. 

9. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest kontakt za pośrednictwem poczty e-mail. 

10. Klient  przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sklepem Internetowym prowadzony jest  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji. 

11. Sklep internetowy w szczególności tą drogą będzie dostarczał wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży. 

§ 3 Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, w formie przedpłaty, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów: 

 a) płatność kartą kredytową przez Internet - zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta,

 b) płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta,

 c) płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Dane do przelewu: numer rachunku: 78109025900000000143306781 (Santander Bank Polska), Właściciel rachunku: Renata Paulina Jarkiewicz.

2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport zgodnej z tabelą opłat wskazaną poniżej. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

4. Sprzedawca publikuje - na podstronie przedstawiającej dany towar, a także w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, tj. czasie realizacji zamówienia czyli liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych poniżej. 

5. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

6. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A oraz InPost. Istnieje możliwość dostarczenia przesyłki przez innego dostawcę. W takim przypadku koszty oraz sposób dostawy ustalane są indywidualnie z klientem.   

7. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające wartość 150 zł są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego, Klient nie ponosi kosztów wysyłki towaru. 

8. Informacja o wartości, jaka powoduje, iż koszty dostarczenia ponosi Sprzedawca, każdorazowo jest przedstawiana Klientowi przy składaniu zamówienia.

9. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta i odesłaniu przesyłki do Sprzedawcy, Klient zostaje obciążony kosztem zwracanej przesyłki zgodnie z cennikiem przewoźnika.

10. W przypadku nie odebrania zamówienia przez Klienta i rezygnacji z jego ponownej dostawy, Klientowi zwracane są środki za zamówienie pomniejszone o koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, zgodnie z cennikiem przewoźnika.

11. Czas realizacji zamówienia Poczta Polska S.A. do 5 dni roboczych. 

12. Czas realizacji zamówienia InPost do 5 dni roboczych.

13. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe. 

14. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu albo na życzenie Klienta faktura. 

15. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności dostawcy kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy wszelkich nieprawidłowości. 

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny: 

a) w odniesieniu do zakupu towarów przecenionych – objętych jakiegokolwiek rodzaju promocją lub przeceną – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

b) w odniesieniu do zakupu wszelkich innych towarów – nieobjętych promocją lub przeceną - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa. 

3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru. 

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: biuro@vincinatura.pl 

5. Wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu.

6. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: biuro@vincinatura.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. 

7. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną. 

8. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. 

9. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o u, na adres Sprzedawcy: SPRZEDAWCA z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o Odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej. 

12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony bezpośrednio u Sprzedawcy Klient nie ponosi żadnych kosztów. 

13. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu. 

14. Klient jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. 

15. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

16. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on line albo w inny sposób wskazany przez Klienta. 

17. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które:

a) nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,

b) nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,

c) zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

§ 5  Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. 

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. 

3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy z dopiskiem: „REKLAMACJA” na kopercie. 

4. Towar, który jest odsyłany lub który Klient zwraca bezpośrednio u Sprzedawcy, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres biuro@vincinatura.pl

5. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną. 

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta. 

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji. 

8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 

9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia roszczenia. 

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. 

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu oraz rachunku bankowego  jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów dla celów związanych z realizacją zamówienia, marketingu produktów własnych, a także  w dochodzeniu oraz obroną przed ewentualnymi roszczeniami, w celu spełniania obowiązków publicznoprawnych

2. Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient ma możliwość wycofania tej zgody w dowolnym czasie.

3. Mając powyższe na uwadze, podstawami przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę są art. 6 ust 1 litera a, b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.    

4. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty, sporządzenia kopii danych, wycofania zgody w dowolnym momencie 

5. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji zamówienia. 

6. Podanie danych osobowych w związku z zamówieniem jest dobrowolne, ale konieczne do jego realizacji. 

7. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na terytorium Unii Europejskiej.  

8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku zaś wyrażenia zgody, do czasu jej wycofania 

9. Dane osobowe Klientów  mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług płatniczych, którzy będą oddzielnymi administratorami danych przetwarzającymi dane w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. Udostępnienie tych danych będzie związane z prawnie uzasadnionym interesem administratora oraz Klienta 

11. Każdy Klientów  ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Administratora (art. 15 RODO),

b) kopii danych osobowych, których dostarczył Sprzedającemu  i przekazania jej Klientowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO),

c) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),

d) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO),

e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO),

g) wycofania zgody w każdym momencie.

12. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się ze Sprzedawcą  wysyłając zapytanie na adres e-mail biuro@vincinatura.pl 

13. Klient  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 7 Polityka Cookies

1. Pliki „cookies” („ciasteczka”) to ogólny termin na pliki tekstowe zapisywane w przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym Państwa urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona itp.) z używanego nośnika (Internet, aplikacje itp.), gdy przeglądają Państwo treść lub materiały reklamowe online. Takie pliki cookies umożliwiają tworzącemu zidentyfikować urządzenie, na którym są przechowywane, śledzić aktywność użytkownika nośnika i dostarczać informacje, o tym jakie są preferencje użytkownika lub informacje, jakie użytkownik wcześniej wpisał w formularzach. Dane te są przechowywane, dopóki pliki cookies pozostają ważne lub są przechowywane. Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z nośnika, inne optymalizują i dostosowują prezentowaną treść, inne prezentują reklamy.

2. Pliki cookies nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Informacje o treści wyświetlanej na nośniku jest bezpośrednio powiązana z identyfikatorem w plikach cookies. Gdy użytkownik przegląda treści na danym nośniku, ten identyfikator zapisuje rodzaje i liczbę odsłon strony oraz interakcje na stronie (np. liczba kliknięć); w ten sposób możliwe jest śledzenie akcji użytkownika wykonywanych podczas przeglądania stron Sklepu Internetowego, dostosowania zawartości stron Sklepu Internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach Sklepu Internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

c) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

§10  Postanowienia końcowe, zmiana Regulaminu

1. Regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR). 

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

4. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów. 

5. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem email: biuro@vincinatura.pl

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

7. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: biuro@vincinatura.pl

8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie a szczególnie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług. 

9. Sklep Internetowy informuje Klienta posiadającego Konto o zmianach w Regulaminie na 14 dni przed wejściem zmian w życie. Informacja o zmianach przekazywana jest Klientowi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep Internetowy na adres Klienta podany podczas rejestracji konta. 

10. W przypadku Klientów, którzy utworzyli Konto w okresie przejściowym pomiędzy wysłaniem przez Sklep internetowy informacji o zmianie Regulaminu, a wejściem w życie zmienionych postanowień Regulaminu, informacja o zmianach w Regulaminie przekazywana jest tym Klientom za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta w/w.

11. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę postanowień Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na jego zmianę. Złożenie takiego oświadczenia oznacza rozwiązanie Umowy z dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. 

12. Klient, który nie zaakceptuje zmienionej wersji Regulaminu nie będzie miał możliwości korzystania z Konta.

13. W przypadku zmiany Regulaminu jego aktualna wersja będzie zamieszczana na stronie Sklepu Internetowego.

14. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…….. dnia……….. r.

 

Adresat (sprzedawca): …………… …………… …………… 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:

…………….………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………… 

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………

      Podpis

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.